OK
Dorsanco

مهندسی درسان

اندیشه های برتر جویای بهترین اند

  • 02634440950 - 09125631227
  •  سایبان اتوماتیک چتری

    سطوح پوشش داده شده توسط سایبان اتوماتیک چتری محدود می باشد لذا برای پوشش دادن فضای بیشتر از چند عدد سایبان اتوماتیک چتری استفاده می گردد. سایبان اتوماتیک چتری برای حفاظت از باران ، نور خورشید، استفاده  میشود سایبان اتوماتیک چتری با توجه به  اندازه گیری میزان وزش باد طراحی می شود. مکانیزم محرک سایبان اتوماتیک  چتری به صورت زیر است

    مکانیزم لغزنده پیچی با نیروی محرکه موتور الکتریکی در سایبان اتوماتیک چتری
    مکانیزم رفت و برگشتی با نیروی محرکه جک هیدرولیکی